Abonnementsvoorwaarden voor SolutionWeb SAAS

Versie 2.1.1 gedateerd 23 / 3-2022

De Klant, die akkoord gaat met deze Abonnementsvoorwaarden en SolutionWeb ApS, CVR-nr: 32934471 ( De Leverancier), gaat een overeenkomst aan over de toegang van de Klant tot en het gebruik van de Service (het Abonnement), een online gebaseerde standaardservice waartoe toegang wordt via een internetbrowser of een mobiele app.

Voorwaarde voor het aangaan van het Abonnement is dat Afnemer en Leverancier een overeenkomst zijn aangegaan .

Het afsluiten van Abonnementen is ook afhankelijk van de voorwaarde dat de Klant tegelijkertijd akkoord gaat met de Gegevensverwerkingsvoorwaarden van de Leverancier voor de Dienst, die dan een integraal onderdeel wordt van deze Abonnementsvoorwaarden.

Deze Abonnementsvoorwaarden bevatten de algemene abonnementsvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van SolutionWeb SAAS (ook wel de “Service”). De overeenkomst bevat nadere regels over prijs, aanvullende diensten, etc.

 

Inwerkingtreding en duur

Het Abonnement gaat in op de datum van ondertekening door beide Partijen, tenzij de andere datum van inwerkingtreding van het Abonnement in de Overeenkomst is vermeld.

Het abonnement is dan geldig totdat het abonnement afloopt volgens de overeengekomen opzegregels of een van de partijen de overeenkomst mag opzeggen (de abonnementsperiode).

 

Beëindiging van het abonnement

Het abonnement is opzegbaar aan het einde van een kalendermaand, tot het einde van een kalendermaand. Aan het einde van een kalenderjaar, tot het einde van een kalenderjaar. Aan het einde van een in de Overeenkomst tussen partijen genoemde betalingstermijn, tot het einde van een in de Overeenkomst genoemde betalingstermijn. Met 3 maanden kennisgeving van de Klant, en met een kennisgeving van 30 dagen van de Leverancier.

De opzegging van de klant moet worden gedaan via e-mail naar de door het bedrijf verstrekte contactgegevens. Contactgegevens vindt u hieronder onder het item Leverancier (contactgegevens).

Indien de Leverancier het Abonnement opzegt, wordt de opzegging verzonden naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven in de Dienst onder contactgegevens of dat is vermeld in de Overeenkomst.

De overeenkomst kan een Minimale Bindende Periode bevatten. Indien een dergelijke Minimale Bindende Periode is overeengekomen, kan het Abonnement niet eerder worden beëindigd dan na het verstrijken van de Bindende Periode en bij beëindiging daarna geldt de algemene opzeggingstermijn.

 

Toegang tot gebruik

Met het afsluiten van het Abonnement krijgt de Klant gedurende de Abonnementsperiode toegang tot de Dienst. Het gebruiksrecht houdt onder meer in dat de Klant de Dienst in de eigen interne bedrijfsvoering mag gebruiken voor het in de Overeenkomst genoemde CVR-nummer(s).

De klant krijgt supergebruikerstoegang en kan doorlopend extra gebruikers aanmaken en sluiten.

Toegekende inloggegevens mogen niet worden doorgegeven.

De Klant kan een onbeperkt aantal gebruikers aanmaken in de Dienst of een bepaald aantal gebruikers. De Klant mag maximaal het aantal gebruikers aanmaken in de Dienst zoals vermeld in de Overeenkomst.

De klant betaalt een abonnementsvergoeding voor het werkelijk aangemaakte aantal gebruikers, conform hetgeen in de Overeenkomst is vermeld. Indien de Klant zich heeft geabonneerd op een Minimum Aantal Gebruikers, zal de Klant minimaal voor dit aantal gebruikers gefactureerd worden, ongeacht het aantal werkelijk aangemaakte gebruikers.

De klant betaalt een abonnementsgeld conform hetgeen in de Overeenkomst is vermeld.

Facturering van de Klant vindt maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks plaats met de frequentie zoals vermeld in de Overeenkomst.

Aangemaakte gebruikers die een overeengekomen minimum aantal gebruikers overschrijden, worden gefactureerd bij de eerstvolgende afrekening vanaf de maand van aanmaak.

Het recht om de Service te gebruiken is alleen van toepassing op de Klant en zijn werknemers, evenals op dergelijke externe personen die diensten verlenen aan de Klant, en waarbij toegang tot de Service een natuurlijk onderdeel is van het kunnen leveren van deze diensten.

In dit verband garandeert de klant de medewerkers ‘en derden’ respect voor de Abonnementsvoorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten Leverancier heeft alle intellectuele eigendomsrechten op de Dienst en de onderliggende software die door of voor de Dienst is ontwikkeld of vervaardigd, waaronder code, documentatie, gebruikershandleidingen en eventueel opleidingsmateriaal, etc. Dit geldt voor zowel huidige als toekomstige edities van dergelijk materiaal.

De klant krijgt geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen, maar verkrijgt slechts een niet-exclusief, in de tijd beperkt en voorwaardelijk gebruiksrecht op de inhoud, en op de voorwaarden die zijn gespecificeerd in deze Abonnementsvoorwaarden en in de Overeenkomst van partijen in het algemeen.

 

Wijziging van de Dienst door de Leverancier

Leverancier is gerechtigd om continu updates en wijzigingen aan te brengen in de Dienst, waaronder ook de daarin vervatte functionaliteit, uiterlijk en processen, die van invloed kunnen zijn op het gebruik en de waarde van het Abonnement door de Klant. Dergelijke wijzigingen kunnen plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving en kunnen van invloed zijn op het gebruik van de Service door de Klant.

Wijzigingen aan de Dienst worden niet beschouwd als een wijziging van de Abonnementsvoorwaarden zelf. Support is geheel of gedeeltelijk inbegrepen in het abonnement, of tegen een aparte betaling

 

Steun

De Klant kan de Service Support gebruiken als onderdeel van zijn Abonnement. Ondersteuning kan worden gecontacteerd door de supergebruiker van de Klant, alle gebruikers van de Klant binnen de normale openingstijden van de Leverancier. De ondersteuningsservice omvat onmiddellijke technische hulp bij problemen, die telefonisch of per e-mail kan worden opgelost. Een nadere omschrijving van de ondersteuningsdienst kan in de Overeenkomst worden opgenomen. Aanvullende ondersteuning die niet onder het Abonnement valt, wordt geleverd in overeenstemming met de (Voorwaarden) van de Leverancier en wordt afzonderlijk afgerekend.

 

Klantgegevens

De Klant heeft alle rechten op zijn eigen gegevens, die de Klant door middel van gebruik of handmatig in de Dienst laadt. De Leverancier verwerkt de gegevens van de Klant alleen volgens haar instructies en dus niet voor eigen doeleinden, en de Leverancier heeft geen retentierecht op de gegevens van de Klant.

Gegevens die de Leverancier genereert, of die de Dienst automatisch genereert in verband met het gebruik van de Dienst, waaronder het gebruik door de Klant of het toezicht op het gebruik van de Dienst, mag de Leverancier alleen gebruiken om de Dienst aan de Klant uit te voeren. De leverancier anonimiseert ook geselecteerde gegevens voor de klant, en de klant gaat ermee akkoord dat geanonimiseerde gegevens worden doorgegeven aan de leverancier voor gebruik in b.v. statistisch gezien, om de Dienst te verbeteren, enz.

 

Beschikbaarheid en prestaties van de Dienst

De Leverancier streeft ernaar dat de Dienst een hoog niveau van operationele stabiliteit heeft, maar is niet verantwoordelijk voor storingen of operationele verstoringen, veroorzaakt door factoren buiten de controle van de Leverancier. Dit kan o.a. omvatten stroomuitval, uitval van apparatuur, internetverbindingen, telecommunicatieverbindingen en dergelijke. Via een internetbrowser of via een app

Wijzigingen in voorwaarden in Google Play en/of de Apple App Store die ertoe leiden dat de mobiele apps van de Leverancier voor een bepaalde tijd niet beschikbaar zijn, worden ook beschouwd als een zaak buiten de macht van de Leverancier.

In geval van storing of storing streeft Leverancier ernaar om de normale werking zo spoedig mogelijk te herstellen.

De Leverancier zal servicevensters uitvoeren met het oog op doorlopend onderhoud en updaten van de Service, en de Service kan in dergelijke perioden geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn voor de Klant. Leverancier streeft ernaar om geplande servicevensters te plaatsen op momenten waarop Leverancier verwacht dat uitval in het algemeen zo min mogelijk hinder zal opleveren voor Klanten. Service in verband met operationele of veiligheidsredenen, die als dringend worden beschouwd, wordt echter altijd zo snel mogelijk uitgevoerd.

De stabiliteit en prestaties (prestaties) van de service kunnen afhankelijk zijn van de apparatuur van de klant, de signaalsterkte voor de gegevensoverdracht van de apparaten, de internetverbinding, enz. De Leverancier is niet verantwoordelijk voor enige instabiliteit in de Service of prestaties als gevolg van dergelijke omstandigheden, en de Klant is zich ervan bewust dat de enige manier om dergelijke omstandigheden te verhelpen is door de Klant de apparatuur of communicatielijnen te upgraden.

 

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Voor het Abonnement en voor het gebruik van de Dienst betaalt de Klant een vergoeding (abonnementsgeld) conform de prijzen vermeld in de Overeenkomst. De klant betaalt apart voor support als support niet bij het abonnement is inbegrepen.

Alle genoemde prijzen zijn excl. VAT.

Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, kan de Leverancier de abonnementskosten en andere prijzen wijzigen met een opzegtermijn van 3 maanden door een kennisgeving aan de Klant te sturen, op het e-mailadres dat door de Klant in de Service is opgegeven onder contactinformatie of gespecificeerd in de Akkoord. Wijzigingen in prijzen en Abonnementskosten worden niet beschouwd als een wijziging in de Abonnementsvoorwaarden zelf.

 

De eerste facturatieperiode loopt vanaf de ingangsdatum van het Abonnement, zie het item “Effectief en duur” hierboven en voor één maand. Tot het einde van het eerste kwartaal. Voor een jaar. Voor de in de Overeenkomst genoemde periode. Daarna wordt de Klant maandelijks vooraf gefactureerd. kwartaal vooruit. Jaarlijks vooraf. Met de frequentie vermeld in de Overeenkomst.

Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

In geval van niet-betaling of laattijdige betaling kan de Leverancier, met een opzegtermijn van 14 dagen en zonder aansprakelijkheid, de toegang tot de Dienst opschorten totdat overeengekomen en achterstallige betaling is ontvangen.

Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot het bedrag aan Opdrachtnemer is betaald, zie ook hierna onder de rubriek Verzuim van de Opdrachtgever .

 

Overdracht van het abonnement

De Klant mag zijn Abonnement op de Dienst niet overdragen, overdragen, delen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, net zoals de Klant geen rechten of verplichtingen uit hoofde van het Abonnement of de bijbehorende Overeenkomst aan derden mag overdragen, zonder voorafgaande toestemming van de Leverancier.

Niettegenstaande het bovenstaande kan de Klant zijn inschrijving en bijbehorende rechten en verplichtingen echter overdragen aan een bedrijf dat eigendom is van de Klant met ten minste 50% van de aandelen, of aan een bedrijf dat de Klant bezit met ten minste 50% van de aandelen .

De Leverancier mag de contractuele relatie met de Klant aan een derde overdragen, zonder de voorafgaande toestemming van de Klant.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer de Klant de Dienst gebruikt, wordt de Leverancier overgelaten om persoonsgegevens namens de Klant te verwerken. De Leverancier is dus voor de Klant.

Alle verwerking van persoonsgegevens voor de Klant vindt plaats volgens de Gegevensverwerkingsvoorwaarden van de Leverancier voor de Dienst, die de gegevensverwerkingsovereenkomst van de partijen vormen voor de verwerking van persoonsgegevens die door de Klant zijn toevertrouwd, en die de Leverancier heeft ondernomen als onderdeel van het verlenen van de Dienst en eventuele aanvullende diensten.

De gegevensverwerkingsvoorwaarden worden door de Klant aanvaard als voorwaarde voor het Abonnement en vormen dan een integraal onderdeel van de Abonnementsvoorwaarden.

 

Onderaannemers

De Leverancier maakt gebruik van onderaannemers om zijn verplichtingen onder het Abonnement met de Klant na te komen. Wanneer de onderaannemers worden overgelaten om persoonsgegevens te verwerken, is de regeling in de sectie “Verwerking van persoonsgegevens” hierboven van toepassing .

 

Vertrouwelijkheid en discretie

Het personeel van de Leverancier neemt in de gebruikelijke mate het stilzwijgen in acht met betrekking tot niet algemeen bekende informatie over zaken van de Klant en de Leverancier legt, voor zover nodig, de onderaannemers en anderen die bij de levering aan de Klant assisteren, een gelijkaardige verplichting op.

Leverancier mag alleen personen machtigen voor wie toegang tot de gegevens van Afnemer noodzakelijk is om te voldoen aan de verplichtingen van Leverancier jegens Afnemer. De leverancier moet continu autorisaties beoordelen en toegangen afsluiten wanneer autorisaties verlopen of verlopen.

 

De verantwoordelijkheid van de klant voor gebruikerstoegang

De Klant is verantwoordelijk voor het eigen gebruik van de Service door de Klant en voor elk gebruik dat plaatsvindt met de toegewezen en gecreëerde gebruikerstoegangen van de Klant.

De Klant moet de gebruikerstoegang vertrouwelijk houden en de nodige veiligheidsmaatregelen nemen tegen de Klant die dergelijke gebruikerstoegang in gevaar brengt.

 

Overige verplichtingen van de klant

De Klant dient ervoor te zorgen dat de Dienst niet wordt gebruikt op een manier die de naam, reputatie of goodwill van de Leverancier zou kunnen schaden, of op een manier die in strijd is met relevante wet- of andere regelgeving. Schending hiervan wordt altijd beschouwd als een materiële inbreuk.

 

Wijzigingen in de abonnementsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, kan de Leverancier de Abonnementsvoorwaarden wijzigen met een opzegtermijn van 30 dagen door de gewijzigde Abonnementsvoorwaarden per e-mail te sturen naar de contactpersoon van de Klant. De huidige versie van de Abonnementsvoorwaarden is ook beschikbaar op de website van de leverancier solutionweb.dk

Indien de Klant de meegedeelde wijzigingen niet wenst te aanvaarden, kan de Klant zijn Abonnement beëindigen met de overeengekomen opzegging. Daarnaast heeft de klant geen bevoegdheden als gevolg van wijzigingen in de Abonnementsvoorwaarden.

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat het gebruik van de Dienst nadat een wijziging in de Abonnementsvoorwaarden van kracht wordt, een aanvaarding door de Klant van dergelijke gewijzigde voorwaarden inhoudt. Het is de plicht van de Klant om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

 

Verzuim en aansprakelijkheid van de leverancier

De dienst wordt geleverd als een gestandaardiseerde dienst zoals deze is en bestaat en zonder speciale garanties.

De Klant stemt er hierbij mee in dat er kleine fouten en ongemakken in de Service kunnen voorkomen die het gebruik van de Service niet significant beïnvloeden. De Leverancier garandeert niet dat dergelijke omstandigheden zullen worden verholpen, en een eventuele sanering zal in ieder geval meestal worden overgelaten aan een update van de Dienst. De klant gaat ermee akkoord dat dergelijke kleine fouten niet als een inbreuk kunnen worden beschouwd.

Voor significante fouten in de Service stemt de Klant ermee in dat de Leverancier deze binnen een redelijke termijn zal herstellen. Indien de Leverancier de situatie niet verhelpt en het gebruik van de Dienst door de Klant daardoor in niet te verwaarlozen mate wordt beïnvloed, heeft de Klant het recht zijn Abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen. In dergelijke gevallen heeft de klant recht op terugbetaling van een evenredig deel van een vooruitbetaalde Abonnementskosten, overeenkomend met het deel van de Abonnementskosten dat is gereserveerd om de periode na de beëindigingsdatum te dekken. De klant kan geen andere rechten doen gelden in verband met gebreken, en de klant is dus uitgesloten van het vorderen van schadevergoeding van welke aard dan ook, inclusief vergoeding van directe schade, gevolgschade of andere indirecte schade.

De Leverancier is aansprakelijk jegens de Klant voor fouten en weglatingen in diensten die onder het Abonnement vallen in overeenstemming met de algemene regels van de Deense wetgeving, met de beperkingen die zijn opgenomen in deze Abonnementsvoorwaarden.

Over gebreken dient de klant te reclameren, zodra deze zijn of hadden moeten worden geconstateerd. De absolute klachttermijn voor aansprakelijkheid voor gebreken is 30 dagen nadat het gebrek is of had moeten worden geconstateerd. Daarna vervalt het klachtrecht.

Indien de Leverancier een overeengekomen leveringstermijn van meer dan 30 werkdagen overschrijdt en indien de vertraging daadwerkelijk aanzienlijke gevolgen heeft voor de Klant, is de Klant gerechtigd zijn Abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen. In dergelijke gevallen heeft de klant recht op terugbetaling van een evenredig deel van een vooruitbetaalde Abonnementskosten, overeenkomend met het deel van de Abonnementskosten dat is gereserveerd om de periode na de beëindigingsdatum te dekken. De klant kan geen aanspraak maken op andere verzuimrechten in verband met de opgelopen vertraging en is dus uitgesloten van het vorderen van schadevergoeding van welke aard dan ook, inclusief vergoeding van directe schade, gevolgschade of andere indirecte schade.

De Leverancier is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst door de Klant en voor afspraken, percepties of verliezen die ontstaan bij de Klant als gevolg van het gebruik.

De aansprakelijkheid van de leverancier dekt in alle gevallen alleen de directe schade van de klant, terwijl indirecte schade en gevolgschade, die o.a. bedrijfsverliezen, verhoogde bedrijfskosten, gemiste besparingen, gederfde winst of verlies van gegevens en kosten in verband met herstel worden nimmer vergoed.

De Leverancier is enkel gehouden tot vergoeding van de financiële schade van de Klant, die het gevolg is van een wezenlijke inbreuk op de leveringen van de Leverancier, met de hierboven vermelde vrijstellingen voor vergoedingen.

De totale aansprakelijkheid van Leverancier is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat Leverancier in de 3 maanden direct voorafgaande aan de aansprakelijkheid onder het Abonnement aan uitkering heeft ontvangen.

 

 

Productaansprakelijkheid

Leverancier is verantwoordelijk voor productschade veroorzaakt door de leveringen en software van de Leverancier in overeenstemming met de dwingende wetgeving die op elk moment van kracht is. Bovendien aanvaardt de Leverancier geen productaansprakelijkheid.

leverancier in verband met productschade is ook onderworpen aan de hierboven genoemde beperking van het bedrag onder de post De leverancier ‘s verzuim en aansprakelijkheid voor zover dit niet in strijd is met het voorschrijvend recht.

 

Klant standaard

Indien de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Abonnementsovereenkomst wezenlijk schendt, heeft de Leverancier het recht om de overeenkomst over het Abonnement en bijbehorende overeenkomsten te beëindigen zonder een afzonderlijk verzoek om herstel, en om schadevergoeding te eisen in overeenstemming met de algemene regels van de Deense wetgeving.

Als een factuur niet op tijd wordt betaald, wordt de toegang van de Klant tot de Dienst opgeschort totdat de betaling is ontvangen in overeenstemming met de regeling onder het item Prijzen en betalingsvoorwaarden hierboven. In dat geval behoudt Leverancier gedurende de opschortingsperiode recht op betaling van de Abonnementsvergoeding.

Indien de Klant de openstaande bedragen die verschuldigd zijn niet binnen een in de 2e betalingsherinnering vermelde termijn heeft betaald, wordt dit beschouwd als een materiële wanprestatie, die de Leverancier het recht geeft om het Abonnement op te zeggen.

 

Overmacht

De verplichtingen van de Leverancier onder het Abonnement worden uitgesteld door overmacht, dat wil zeggen zaken buiten de directe controle van de Leverancier , met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlog, rellen, terreur, opstand, staking, brandstichting, natuurrampen, valutabeperkingen, in- of uitvoerbeperkingen, onderbreking of uitval van de energievoorziening, openbare datasystemen en communicatiesystemen, virussen, cyberterreur , hackeraanvallen en het optreden van overmacht bij de onderaannemers, en waarmee Leverancier op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

voor andere voorwaarden waarbij Leverancier of onderaannemers worden ingezet, waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen jegens Afnemer na te komen, en die niet zonder onevenredige kosten voor Leverancier kunnen worden overwonnen, wordt eveneens als overmacht beschouwd.

 

Gebruik van de klant als referentie

Leverancier kan de Klant opnemen in zijn referentielijst en als referentie op de website van de Leverancier en kan de Klant opnemen met de bedrijfsnaam en het logo. Daarnaast mag de Leverancier de naam of het logo van de Klant niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder een aparte overeenkomst.

 

geschillen

De overeenkomst is onderworpen aan de Deense wetgeving en alle geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, moeten in Denemarken worden beslecht in overeenstemming met de Deense wetgeving bij de rechtbank in Kopenhagen . De verwijzingsregels van het Wetboek van Rechtsvordering naar de High Court en de Maritime and Commercial Court moeten echter van toepassing blijven.

 

leverancier s contact details

Vragen van de Klant aan de Leverancier met betrekking tot het Abonnement moeten worden doorgestuurd naar:

OplossingWeb ApS

Grusbakken 18

2820 Gentofte

support@solutionweb.dk

Telefoonnummer 70 200 365

 

In het geval van beëindiging van het Abonnement, moet de beëindiging worden verzonden naar support@solutionweb.dk

 

©2024 - Design & programming by SolutionWeb

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?