ALGEMENE VOORWAARDEN SOLUTIONAPPS B.V.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten van en overeenkomsten tot levering van zaken en het verrichten van diensten gesloten door SolutionApps B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64013928, hierna te noemen: ’SolutionApps’, ten behoeve van haar klanten en opdrachtgevers, hierna te noemen: ‘afnemer’.
 2. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van SolutionApps afwijkende, bedingen en bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen SolutionApps en afnemer zijn overeengekomen.
 3. De door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover door SolutionApps schriftelijk bevestigd. Ingeval van strijdige bepalingen tussen die van SolutionApps en afnemer, prevaleren de voorwaarden van SolutionApps.
 4. Bij tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de tussen SolutionApps en afnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht. SolutionApps en afnemer zullen in dat geval in overleg treden met het doel overeenstemming te bereiken over nieuwe, met de nietige of vernietigde qua doel en strekking vergelijkbare, bepalingen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

 1. De door SolutionApps gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan SolutionApps verstrekte gegevens waarop SolutionApps haar aanbieding baseert. Indien de door afnemer verstrekte gegevens niet juist en/of onvolledig blijken te zijn nadat SolutionApps de offerte heeft opgemaakt of aanbieding heeft gedaan, is SolutionApps gerechtigd de offerte c.q. aanbieding aan te passen conform de correcte en/of volledige gegevens.
 3. Aan een door SolutionApps voor de offerte of aanbieding opgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door afnemer nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door afnemer aan SolutionApps kenbaar gemaakt budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door SolutionApps te verrichten prestaties.
 4. De prijzen in de door SolutionApps schriftelijk aangeboden aanbiedingen en offertes zijn in euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Bijkomende kosten, waaronder, maar niet uitsluitend, verzend- en behandelingskosten zijn niet in de opgegeven prijzen inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De voorwaarden in offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Als een offerte of aanbieding niet wordt aanvaard, is SolutionApps gerechtigd alle kosten die zij heeft moeten maken om de offerte op te maken c.q. haar aanbieding te doen, bij afnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat afnemer de offerte, binnen 14 dagen na dagtekening ervan, ondertekend schriftelijk of digitaal aan SolutionApps heeft toegezonden en door SolutionApps is ontvangen.
 2. Tussentijdse prijswijzigingen die van invloed zijn op de kostprijs, zoals, doch niet uitsluitend, veranderingen in de prijzen van grondstoffen, halffabricaten of in de te leveren zaken zelf, in lonen, vervoerskosten, valutakoersen, invoerrechten etc., mogen door SolutionApps in afwijking van de oorspronkelijke offerte worden doorberekend.
 3. Wijzigingen opgegeven door afnemer na het aanvaarden van de order of opdracht, worden pas doorgevoerd indien deze schriftelijk door SolutionApps aan afnemer zijn bevestigd. SolutionApps behoudt zich het recht voor om door de afnemer opgegeven wijzigingen, niet door te voeren. Het niet doorvoeren van de opgegeven wijzigingen is nimmer een rechtsgeldige reden voor afnemer om de overeenkomst of opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Afnemer blijft alsdan aansprakelijk voor de betaling van de overeengekomen (koop)prijs.
 4. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van afnemer en worden op basis van nacalculatie gefactureerd op basis van de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van SolutionApps.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. SolutionApps zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle diensten van SolutionApps worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst SolutionApps uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SolutionApps de bevoegdheid om de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SolutionApps aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SolutionApps worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SolutionApps zijn verstrekt, heeft SolutionApps het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.
 4. In verband met de juiste en tijdige uitvoering van de overeenkomst zal afnemer alle door SolutionApps nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen, dan wel apparatuur, programmatuur en/of materialen e.d., tijdig, gratis en franco aan SolutionApps aanleveren.
 5. Afnemer staat in voor de deugdelijkheid en de juiste werking van de door haar ter beschikking gestelde gegevens, inlichtingen, apparatuur, programmatuur en/of materialen e.d., evenals voor de toepasbaarheid en geschiktheid van deze onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst door SolutionApps.
 6. Indien de hiervoor bedoelde gegevens, inlichtingen en/of materialen te laat worden geleverd, dan wel niet te verwerken zijn, is afnemer aansprakelijk voor de dientengevolge ontstane schade, waaronder, doch niet uitsluitend, productiestilstand.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, zal SolutionApps pas uitvoering geven aan de volgende fase nadat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Ingeval medewerkers van SolutionApps op locatie van afnemer werkzaamheden verrichten, draagt afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Afnemer vrijwaart SolutionApps voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van SolutionApps, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie.
 9. Indien de uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt op locatie van afnemer en daarbij gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is afnemer verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten die onder direct gebruik en direct beheer van SolutionApps staan. SolutionApps is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de directie van SolutionApps.
 10. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level  Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeen-gekomen. Afnemer zal SolutionApps steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden  die  van  invloed  zijn  of  kunnen  zijn  op  het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
 11. Indien afspraken  over  een  serviceniveau  zijn  gemaakt, dan   wordt   de   beschikbaarheid   van   programmatuur, systemen en   gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door SolutionApps aangekondigde buitengebruikstelling wegens  preventief,  correctief  of  adaptief  onderhoud of  andere  vormen  van  service, alsmede omstandigheden die buiten de  invloedssfeer van SolutionApps zijn gelegen, buiten beschouwing worden  Behoudens door afnemer te leveren tegenbewijs zal de door SolutionApps gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.
 12. Ingeval van een SaaS-dienst (“Software-as-a-Service”)verricht SolutionApps deze slechts in opdracht van afnemer. Het staat afnemer  niet  vrij  derden gebruik  te  laten  maken  van  de  door  SolutionApps  verleende diensten op het gebied van SaaS.
  SolutionApps kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten  met  gebruikmaking  van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. SolutionApps is   niet   gehouden   specifiek   voor   afnemer   bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de  dienst  of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te
  SolutionApps kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk   buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief  onderhoud of andere vormen van service. SolutionApps zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en  deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden. SolutionApps is nimmer gehouden afnemer een fysieke              drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan afnemer ter beschikking  te  stellen en te houden programmatuur.
 13. Afnemer zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.

 

Artikel 5: Licenties programmatuur en onderhoud

 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat SolutionApps programmatuur aan afnemer levert, verkrijgt afnemer het niet exclusieve eigengebruiksrecht van de betrokken programmatuur. SolutionApps is nimmer gehouden tot terbeschikkingstelling van andere dan de overeengekomen programmatuur, programma- of databibliotheken, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur. Door het in ontvangst nemen van de programmatuur verplicht afnemer zich tot het nemen van passende maatregelen ter voorkoming van gebruik door derden of misbruik door eigen personeel.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is onder de terbeschikkingstelling van de programmatuur niet begrepen het onderhoud ervan en/of het verlenen van ondersteuning bij het gebruik van de programmatuur. SolutionApps is uitsluitend gehouden tot de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, mag afnemer de programmatuur uitsluitend gebruiken in en ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie en uitsluitend voor het beoogd gebruik.
 4. Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen, zal SolutionApps de programmatuur bij afnemer installeren en configureren op de door afnemer aan te wijzen apparatuur en netwerken. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal afnemer zelf de programmatuur installeren en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.
 5. De keuze, aanschaf en beheer van de te gebruiken apparatuur en netwerken is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van afnemer. SolutionApps zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen apparatuur en netwerken niet aan de eisen van SolutionApps voldoen, is SolutionApps gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
 6. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, is SolutionApps niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
 7. De terbeschikkingstelling van gebruiksdocumentatie geschiedt in papieren dan wel digitale vorm met een door SolutionApps te bepalen inhoud.
 8. Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt afnemer de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. SolutionApps staat er niet voor in dat de aan afnemer ter beschikking gestelde programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door afnemer. SolutionApps garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten, of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.
 9. SolutionApps zal zich naar beste vermogen inspannen om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van 1 maand na aflevering, of indien overeengekomen binnen 1 maand na de acceptatie door afnemer, aan SolutionApps schriftelijk zijn gemeld. Voor fouten gemeld na 1 maand na levering of acceptatie rust SolutionApps geen herstelverplichting, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten waarin een dergelijke verplichting is opgenomen.
 10. Na ontvangst van een melding van fouten in de programmatuur zal leverancier zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de   De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van leverancier op de door            leverancier te bepalen wijze en termijn aan afnemer ter beschikking worden gesteld. SolutionApps is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Afnemer zal zelf de gecorrigeerde              programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving  aanpassen.
 11. Uitsluitend indien dit onderdeel is van de overeenkomst zal SolutionApps zich inspannen om de programmatuur up-to-date te houden. SolutionApps is daarbij echter in veel gevallen afhankelijk van zijn SolutionApps en derden. SolutionApps is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar zijn oordeel een correcte werking van de programmatuur niet ten goede komt.
 12. Indien niet anders is overeengekomen is ondersteuning aan eindgebruikers (klanten van afnemer) niet inbegrepen
 13. SolutionApps is nimmer gehouden tot herstel van de programmatuur of aansprakelijk voor schade bij afnemer als gevolg van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de programmatuur, waaronder mede wordt verstaan fouten in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf, wijziging in de programmatuur anders dan door of namens de SolutionApps, het gebruik in strijd met de voor de programmatuur geldende voorwaarden of de daarbij behorende instructies in de gebruiksdocumentatie, dan wel wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur of andere programmatuur anders dan ter beschikking gesteld of geleverd door SolutionApps. SolutionApps is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 14. Op programmatuur van derden door SolutionApps geleverd aan afnemer, zijn de (licentie-)voorwaarden van die derden van toepassing met uitsluiting van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Afnemer aanvaardt de voorwaarden van genoemde derden.

 

 

Artikel 6: Verkoop apparatuur en garantie

 1. SolutionApps staat er voor in dat de zaken bij aflevering geschikt zijn voor normaal gebruik en voldoen aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. SolutionApps staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het door afnemer beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst tussen partijen het beoogde gebruik is gespecificeerd.
 2. Uitsluitend indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal SolutionApps de zaken (laten) installeren, (laten) configureren en/of (laten) aansluiten.
 3. SolutionApps garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na aflevering, althans gedurende een periode die door de producent van de gekochte en geleverde zaak wordt gegarandeerd.
 4. Indien de hiervoor genoemde garantie van toepassing is en de betreffende zaak een gebrek vertoont, zal SolutionApps binnen 30 dagen nadat het gebrek schriftelijk aan haar is gemeld, (laten) herstellen.
 5. Alle zaken dienen bij SolutionApps ter reparatie te worden aangeboden, bij gebreke waarvan de verplichting tot herstel of schadevergoeding zijdens SolutionApps vervalt.
 6. SolutionApps heeft het recht om de gebrekkige zaak te vervangen.
 7. Afnemer kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien in de garantieperiode:

a.) SolutionApps tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft ondernomen om het gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;

b.) indien afnemer aantoont dat de zaak een of meer zodanig(e) gebrek(en) vertoont dat de zaak daardoor niet beantwoordt aan de overeenkomst en dat dit gebrek of gebreken de vervanging of ontbinding rechtvaardigt.

 1. De hiervoor genoemde garantie vervalt indien het type- of serienummer van de zaak is verwijderd of gewijzigd, dan wel doordat zonder toestemming van SolutionApps wijzigingen in de apparatuur of onderdelen zijn aangebracht.
 2. Kosten van werkzaamheden en herstel buiten het kader van deze garantie zullen door SolutionApps in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven van SolutionApps.
 3. Indien SolutionApps apparatuur van derden aan afnemer levert, zullen, mits dat door SolutionApps schriftelijk aan afnemer is medegedeeld, voor wat betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 4. Voor het geval afnemer apparatuur van SolutionApps heeft gekocht middels een overeenkomst op afstand (via internet), is het herroepingsrecht op die overeenkomst uitgesloten.

 

Artikel 7: (Af)levering

 1. Levering van zaken geschiedt af magazijn/winkel van SolutionApps, tenzij tussen partijen anders is overeenkomen.
 2. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. Overschrijding van de levertijd geeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden na deugdelijke ingebrekestelling door afnemer en de overschrijding meer dan 30 dagen bedraagt. SolutionApps is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de opgegeven leveringstijd.
 3. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat SolutionApps deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment dat SolutionApps afnemer bericht dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is SolutionApps gerechtigd de af te leveren zaken op te slaan voor rekening en risico van de afnemer. Tevens is SolutionApps gerechtigd om, zulks te harer keuze, de betaling van het haar toekomende bedrag voor het niet afgenomene te vorderen of om de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en in beide gevallen volledige vergoeding van de door haar dientengevolge geleden en te lijden schade te vorderen.
 5. Indien de zaken worden bezorgd, is SolutionApps gerechtigd eventuele bezorg- en transport kosten in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. De wijze van transport wordt bepaald door SolutionApps, tenzij anders overeengekomen. Onder alle omstandigheden vindt het transport geheel voor rekening en risico van afnemer plaats.
 7. SolutionApps is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. SolutionApps is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Indien en zolang een deelzending door afnemer niet is betaald en/of afnemer anderszins in de nakoming van de overeenkomst of gemaakte afspraken tekort schiet, is SolutionApps gerechtigd de volgende (deel)zending(en) op te schorten totdat afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van SolutionApps om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 8. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment van levering.

 

Artikel 8: Onderzoek, reclames, retourzendingen

 1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke tijd nadien, te onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Eventueel door SolutionApps gegeven adviezen met betrekking tot de technische toepassing, zowel in woord als geschrift als op enigerlei andere wijze, kwijten afnemer niet van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting.
 3. Eventuele zichtbare gebreken behoren binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan SolutionApps te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen 3 weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering, te worden gemeld, bij gebreke waarvan afnemer geen beroep op wanprestatie zijdens SolutionApps meer toekomt.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van SolutionApps op de wijze zoals door SolutionApps aangegeven.
 5. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn uitgeleverd.
 6. Retourzendingen welke niet zijn voorafgegaan door de in lid 3 van dit artikel bedoelde schriftelijke reclame, zijn niet toegestaan. De kosten van dergelijke ongeoorloofde retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer.
 7. In geval van ongeoorloofd retourneren van de zaken is SolutionApps gerechtigd de desbetreffende zaken onder zich of onder derden voor rekening en risico van afnemer op te slaan.
 8. Afnemer is verplicht tot zorgvuldig verpakken, verzenden en tot verzekeren van de te retourneren zaken. Afnemer is aansprakelijk voor schade door zijn schuld of nalatigheid aan de geretourneerde zaken ontstaan.

 

Artikel 9: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door SolutionApps aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, zonder enige korting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van afnemer, is SolutionApps gerechtigd schriftelijk en met inachtneming van een termijn van 3 maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien afnemer niet akkoord wenst te gaan met de voorgenomen aanpassing, is afnemer gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving van de voorgenomen wijziging, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de voorgenomen wijziging in werking zou treden. Het recht tot opzegging komt afnemer niet toe indien partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen dat SolutionApps de tarieven en/of prijzen tussentijds mag aanpassen.
 3. Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel mededeling behoeft plaats te vinden. Afnemer is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van SolutionApps op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Voorts heeft SolutionApps het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, alle met de afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.
 5. SolutionApps heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

SolutionApps kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

SolutionApps kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 10: Incassokosten

 1. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle door SolutionApps te maken redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder tevens verstaan de kosten voor de inschakeling van externe deskundigen, voor rekening van afnemer. In ieder geval is afnemer in het geval van een geldvordering, naast de wettelijke handelsrente, incassokosten verschuldigd.
 2. De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van € 250,00.
 3. Indien afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan zijn de buitengerechtelijke kosten gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien afnemer natuurlijk-persoon na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd alsnog het verschuldigde heeft voldaan.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door SolutionApps geleverde zaken blijven eigendom van SolutionApps totdat afnemer alle verplichtingen uit de met SolutionApps gesloten overeenkomst(en), is nagekomen.
 2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht SolutionApps zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan SolutionApps ter inzage te geven.
 5. Door SolutionApps geleverde zaken, die krachtens het in artikel 9 lid 1 bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. SolutionApps is gerechtigd om aan deze eerdere doorverkoop de voorwaarde te verbinden dat de vordering uit bedoelde koopovereenkomst(en) aan SolutionApps tot zekerheid worden verpand.
 6. Indien afnemer (mede) uit de door SolutionApps geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt afnemer die zaak slechts voor SolutionApps en houdt afnemer deze nieuwe gevormde zaak voor SolutionApps totdat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens SolutionApps heeft voldaan; SolutionApps blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door afnemer eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 7. Voor het geval dat SolutionApps haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan SolutionApps, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SolutionApps zich bevinden en die zaken zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, terug te nemen.

 

Artikel 12: Einde overeenkomst en opzegging

 1. Ieder der partijen komt het beroep op ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, doch uitsluitend na een schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn is gesteld, voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald.
 2. Indien afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij afnemer bewijst dat SolutionApps ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die SolutionApps vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 3. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd die naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan door ieder der partijen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn worden opgezegd. Indien geen opzegtermijn is overeengekomen, bedraagt een redelijke opzegtermijn ten minste 3 maanden, tenzij de meest gerede partij aannemelijk maakt dat de opzegging per direct werking behoort te hebben. Partijen zullen wegens opzegging nimmer gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding.
 4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is nimmer door afnemer tussentijds opzegbaar.
 5. De overeenkomst is door beide partijen direct en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, opzegbaar ingeval aan de andere partij – voorlopig of definitief – surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door of vanwege fusie of indien de beslissende zeggenschap in de onderneming van afnemer wijzigt. SolutionApps is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van afnemer vervalt het recht tot gebruik van aan afnemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke, van rechtswege.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. SolutionApps is uitsluitend aansprakelijk voor schade die afnemer lijdt welke het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan SolutionApps toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Voor vergoeding komt uitsluitend in aanmerking de schade waartegen SolutionApps verzekerd is.
 2. Indien SolutionApps ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen verzekering heeft gesloten voor de door afnemer geleden schade of genoemde verzekering om welke reden ook deze schade niet of niet volledig dekt, dan is de aansprakelijkheid van SolutionApps beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst in welk kader de schade is ontstaan, exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan 1 jaar, dan wordt het factuurbedrag gesteld op het totaal van de overeengekomen periodieke vergoedingen (exclusief BTW) voor maximaal 1 jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van SolutionApps voor directe schade, uit welke hoofde ook, meer bedragen dan € 10.000,–.
 3. De aansprakelijkheid van SolutionApps voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nimmer meer dan € 5.000,–.
 4. SolutionApps is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door afnemer aan SolutionApps voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden, schade als gevolg van onjuistheden in gegevens, bescheiden, informatie e.d. en adviezen door of namens afnemer verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst en schade verband met de inschakeling van door SolutionApps door afnemer voorgeschreven toeleveranciers. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van SolutionApps wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 5. SolutionApps is slechts gehouden te leveren volgens de bij het tot stand gekomen van de overeenkomst, overeengekomen specificaties.
 6. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc., door SolutionApps vermeld in enig document, anders dan de opdrachtbevestiging, gelden slechts bij benadering waaraan afnemer geen rechten kan ontlenen.
 7. SolutionApps is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het ondeskundig en volgens eventuele gebruiksvoorschriften onjuist gebruik van de door SolutionApps geleverde producten.
 8. SolutionApps is voorts niet aansprakelijk voor de toepasbaarheid en duurzaamheid van door haar geleverde producten welke worden gebruikt als onderdeel van niet door haar geleverde zaken.
 9. Aanspraken jegens SolutionApps op grond van onjuist gegeven adviezen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen één jaar nadat afnemer bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en in ieder geval twee jaren te rekenen vanaf de datum van de betreffende opdracht.

 

Artikel 14: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SolutionApps geen invloed kan uitoefenen, en waardoor SolutionApps niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SolutionApps, niet-, niet-tijdige of niet-deugdelijke levering door toeleveranciers van SolutionApps, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet-, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog en/of algemene vervoersproblemen worden daaronder in ieder geval begrepen.
 3. SolutionApps heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SolutionApps zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover SolutionApps ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SolutionApps gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 15: Vrijwaringen

 1. Indien afnemer aan SolutionApps apparatuur, programmatuur, materialen en/of (digitale)(data)gegevens verstrekt, garandeert afnemer dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of programmatuur vrij zijn van virussen en defecten. De afnemer vrijwaart SolutionApps voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte apparatuur, programmatuur, materialen en/of (data)gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst door SolutionApps worden gebruikt.
 2. Afnemer vrijwaart SolutionApps voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door SolutionApps geleverde producten en/of materialen.
 3. Afnemer vrijwaart SolutionApps voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan afnemer is toe te rekenen.
 4. Afnemer vrijwaart SolutionApps voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door afnemer wordt gehouden of waarvoor afnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door SolutionApps verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij afnemer. Afnemer staat er jegens SolutionApps voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Afnemer vrijwaart SolutionApps tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 16: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van de door SolutionApps ontwikkelde of verstrekte programmatuur, websites, (elektronische) (data)bestanden, apparatuur en/of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten enz., berusten uitsluitend bij SolutionApps, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet zijn toegekend. Een aan afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en kan niet aan derden in sub-licentie worden gegeven.
 2. Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Het is afnemer zonder voorafgaande toestemming van SolutionApps niet toegestaan de in het vorige lid genoemde zaken te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen, tenzij uit de aard van de verstrekte zaken anders voortvloeit.
 4. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door SolutionApps zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht of naar het oordeel van SolutionApps een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal SolutionApps, indien mogelijk, zorg dragen dat afnemer het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken.
 5. Afnemer is een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en 25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling verschuldigd aan SolutionApps, onverminderd het recht van SolutionApps om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat SolutionApps afnemer in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is afnemer tevens een boete verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

 

Artikel 17: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SolutionApps gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en SolutionApps zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SolutionApps niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18: Non-concurrentie

 1. Het is afnemer, zonder schriftelijke toestemming van SolutionApps, niet toegestaan tijdens de looptijd van de overeenkomst en gedurende twee (2) jaren na afloop daarvan medewerkers van SolutionApps in dienst te nemen, direct of indirect zakelijke betrekkingen met hen aan te gaan of werkzaamheden door hen te laten verrichten, anders dan in het kader van de overeenkomst, op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 500,- voor iedere dag gedurende welke de overtreding voortduurt, welke boetebedragen verschuldigd zullen zijn aan SolutionApps. Dit artikel is tevens van toepassing indien afnemer en SolutionApps een overeenkomst tot detacheren van een Medewerker aangaan.

 

Artikel 19: Verwerking Persoonsgegevens

 1. Indien SolutionApps in de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens zal verwerken waar afnemer de Verwerkingsverantwoordelijke voor is, gaan SolutionApps en afnemer verbintenissen aan met betrekking tot de door SolutionApps uitgevoerde verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘Verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp en AVG bedoelde verbintenissen.
 2. SolutionApps zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen.
 3. SolutionApps staat er tevens voor in dat eenieder die handelt onder het gezag van SolutionApps, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar afnemer de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van afnemer, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 4. Afnemer staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van SolutionApps.
 5. Indien afnemer in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp en/of AVG, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van SolutionApps dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal SolutionApps daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Afnemer is als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om afnemer in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt SolutionApps afnemer binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek waarbij persoonsgegevens van verantwoordelijke betrokken zijn.
 7. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
 8. wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 9. wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is, en
 10. wat de (voorgestelde) oplossing is.

 

Artikel 20: overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Afnemer is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen
 2. SolutionApps is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen uit hoofde van de met afnemer tot stand gekomen overeenkomst(en), aan een derde over te dragen.

 

Artikel 21: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen SolutionApps en afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. De bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst(en) tussen SolutionApps en afnemer, onverminderd het recht van partijen om in hoger beroep en/of cassatie te gaan.

 

Maart 2019

 

©2021 - Design & programming by SolutionWeb

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?