1. Aftalens omfang

Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Solutionweb Aps abonnementstyper. Kunden vil ved bestilling modtage yderligere specifikation af aftalen, hvis kundens behov ikke er indeholdt i standard aftalen. Dette gøres i form af tillæg til standard aftalen.
________________________________________

2. Parterne

Parterne i denne aftale om abonnement hos SOLUTIONWEB Aps er kunden og SOLUTIONWEB Aps. Er kunden en juridisk person/virksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give SOLUTIONWEB Aps oplysning om virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson og selskabsform.

Kunden må ikke, uden skriftlig tilladelse fra SOLUTIONWEB Aps, lade abonnementer overtage eller på anden måde lade andre disponere over webhotelaftalen. Abonnementet må således ikke anvendes til formidling af indhold eller tjenester for andre end kunden eller dennes virksomhed.
SOLUTIONWEB Aps tillader ikke overdragelse af abonnementsaftalen eller tilhørende tillægsydelser til tredjemand.
________________________________________

3. Indgåelse og oprettelse

Kunden kan ved telefonisk, elektronisk, personlig eller skriftlig henvendelse til SOLUTIONWEB Aps, anmode om oprettelse af webhotel abonnement.

Kunden har pligt til ved aftaleindgåelsen at oplyse korrekt firmanavn, navn, adresse og telefonnummer, som herefter ligger til grund for aftaleforholdene. Ved ændringer af disse forhold skal kunden straks give SOLUTIONWEB Aps meddelelse herom. Kunden skal ved aftaleindgåelsen give SOLUTIONWEB Aps oplysning om adresse samt eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævning og/eller meddelelser vedrørende abonnementet skal sendes.

SOLUTIONWEB Aps forbeholder sig ret til, til enhver tid, at afvise en kunde, der er registreret som dårlig betaler i et kreditvurderingsinstitut, eller for SOLUTIONWEB Aps’ andre relevante registre.
________________________________________

4. Fortrolighed

Oplysninger udleveret til kunden i forbindelse med oprettelse af abonnement, er fortrolige og må ikke videregives til tredjepart. Bortkommer disse oplysninger, skal kunden straks kontakte SOLUTIONWEB Aps, hvorefter SOLUTIONWEB Aps vil fremsende oplysningerne på ny. Kunden bærer selv ansvaret ved eventuelt misbrug af disse oplysninger.

Kunden hæfter for alt forbrug på abonnementet. I tilfælde af tredjemands misbrug af kundens abonnement, påhviler det kunden at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal kunden straks underrette SOLUTIONWEB Aps

Materiale til og fra kundens elektroniske postkasse er fortroligt. SOLUTIONWEB Aps er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive information til tredjemand omkring aktiviteter i relation til kundens abonnement. SOLUTIONWEB Aps videregiver alene information, når dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel af f.eks. myndigheder, domstole eller i tilfælde af lovovertrædelser.
________________________________________

5. Afhjælpning og support

Alle abonnenter har ret til support. Support ydes med henblik på teknisk assistance, men uden ansvar for løsning af tekniske problemer. SOLUTIONWEB Aps er ligeledes ikke ansvarlig for eventuelle tab af data i forbindelse med support. Kunden frigøres ikke for betaling i fald det ikke lykkes SOLUTIONWEB Aps at afhjælpe kundens tekniske problemer.

Fejl på driftsmidler ejet af SOLUTIONWEB søges afhjulpet hurtigst muligt, udenfor normale arbejdstid kan reaktionstiden inden fejlretning påbegyndes forventes at være længere, idet der skelnes på om fejl sker aften, nat eller tidlig morgen. Opkald til support i udvidet support tid kan kun ske, når kunden tegner et abonnement hertil. Kunder der ønsker at tegne abonnement på 16-08-Service eller kundesepecifikke service aftaler, kan få nærmere oplysning heromkring ved henvendelse til SOLUTIONWEB Aps.

Der kan opkræves gebyr for support, når fejlen skyldes udstyr eller installationer, der ikke er SOLUTIONWEB Aps eller dennes netoperatørs ejendom.
________________________________________

6. Priser og betaling

SOLUTIONWEB Aps opkræver de til enhver tid gældende priser for abonnement for den valgte abonnementstype. Herudover kan SOLUTIONWEB Aps opkræve betaling for særlige tillægsydelser, engangsydelser, gebyrer og services bestilt af kunden.

Oplysninger om de til enhver tid gældende priser og gebyrer kan indhentes ved henvendelse til SOLUTIONWEB Aps eller ved opslag på hjemmesiden www.Solutionweb.dk.

Eventuelle abonnementsafgifter, ydelser og services opkræves forud for periodens begyndelse og udsendes første gang ved igangsættelse af denne. Periodens længde afhænger af den valgte abonnementstype, ydelse eller service og vil fremgå af de specifikke abonnementsbetingelser.

Ved forsinket betaling er SOLUTIONWEB Aps berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens til en hver tid gældende bestemmelser herom, fra betalingsfristens udløb indtil det tidspunkt, hvor der sker betaling.
SOLUTIONWEB Aps er berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve, ved afbestilling o.l. I tilfælde af manglende betaling er SOLUTIONWEB Aps berettiget til at afbryde kundens forbindelse til ydelser og services. Afbrydes abonnementet pga. manglende betaling, refunderes den tabte abonnementsperiode ikke, og SOLUTIONWEB Aps er berettiget til at opkræve et gebyr for at genetablere kundens abonnement.
________________________________________

7. Generelt vedrørende SOLUTIONWEB’s infrastruktur

SOLUTIONWEB ApS gør aktivt brug af metoder til bekæmpelse af spam og andet misbrug af internettet. Kunder der misbruger SOLUTIONWEB’s eller egne email systemer til afsendelse af spam kan opkræves for de omkostninger dette måtte påføre SOLUTIONWEB.

SOLUTIONWEB Aps er berettiget til at træffe de nødvendige forholdsregler i forbindelse med sikring af driften af SOLUTIONWEB Aps’ netværk. Dette kan omfatte – men er ikke begrænset til – spærring af trafik , der skønnes at kompromittere sikkerheden i SOLUTIONWEB Aps’ netværk.

Det påhviler kunden selv at kontrollere, at al materiale som placeres på SOLUTIONWEB’s servere overholder gældende dansk og international lovgivning om ophavsret og derved ikke krænker tredjemands rettigheder.

SOLUTIONWEB Aps påtager sig ikke – og har ikke mulighed for – at kontrollere kundens benyttelse af de ressourcer, der stilles til kundens rådighed. Kunden påtager sig følgelig ethvert ansvar for alle informationer, som kunden gør tilgængelige ved anvendelsen af services og servere, der stilles til rådighed af SOLUTIONWEB Aps.

Kundens gøren og laden på internettet påhviler alene kunden. SOLUTIONWEB Aps kan ikke drages til ansvar for opståede problemer med hardware og software i forbindelse med brug af Internettet.

SOLUTIONWEB garanterer som standard en tilgængelighed til netværket på min 99,7%. Tilgængeligheden til en standard server baseret på en delt service (f.eks. webhotel) er 99%. Tilgængeligheden måles på et kalenderår. Tilgængelighed måles og dokumenteres i SOLUTIONWEB’s backbone. Routing herunder peering mellem backbone og andre netværksudbydere er ikke omfattet af ovennævnte tilgængelighedstal.

Hvis SOLUTIONWEB ikke kan overholde ovennævnte til-gængelighed kan kunden kompenseres med op til 25% rabat på den efterfølgende afregning.

Fejl, som opstår på grund af Force Majeure hændelser, kundens forhold eller hand-linger/undladelser begået af tredje part hos kunden eller som følge af kundens forhold, eller på grund af planlagt vedligeholdelse, kompenseres ikke.

SOLUTIONWEB forbeholder sig endvidere ret til et antal servicevinduer (planlagt vedligeholdelse) i løbet af et år, typisk i forbindelse med opgraderinger, flytning af udstyr eller andet som kan medføre manglende tilgængelighed. Disse servicevinduer vil normalt udføres i tidsrummet 24-06, men kan forekomme i almindelig kontortid hvis sikkerheden for netværket eller en server i almindelighed skønnes at kunne kompromiteres.
________________________________________

8. Erstatningsansvar

SOLUTIONWEB Aps er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af kunden erhvervede abonnementer, ydelser og services, eller tab som følge af andre forhold hos SOLUTIONWEB Aps eller hos tredje part. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos SOLUTIONWEB Aps eller tredje part.

SOLUTIONWEB Aps er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af at kundens produkt, ydelse eller service ikke kan benyttes som forudsat, tab der følger af, at en aftale med tredjemand misligholdes eller bortfalder, immaterielle krænkelser o.l. opstået som følge af brug af information fundet på Internettet.

SOLUTIONWEB Aps er ikke erstatningsansvarlig, hvis kunden benytter tekniker-assistance eller anden form for support fra tredjemand.

SOLUTIONWEB Aps påtager sig ej heller ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.

Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af abonnement, som følge af brud på aftale indgået mellem kunden og SOLUTIONWEB Aps, erhverver kunden ikke noget krav imod SOLUTIONWEB Aps.

Det påhviler den enkelte kunde at have sikkerhedskopi af al materiale på kundens hjemmeside. SOLUTIONWEB Aps er derfor ikke ansvarlig for tab af data m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementsaftalen og hertil knyttede ydelser. Særskilt aftale om backup med garanti for genskabelse indenfor nærmere aftalt tid og sted kan indgåes særskilt.
________________________________________

9. Force majeure

SOLUTIONWEB er ikke forpligtet til at betale erstatning, jf. punkt 8, såfremt den manglende adgang til kundens produkt, ydelse eller service, skyldes forhold uden for SOLUTIONWEB Aps’ kontrol. Dette være sig, men er ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke, lockout og strømafbrydelser, herunder også strejke og lockout blandt SOLUTIONWEB Aps’ egne medarbejdere, samt overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud.
________________________________________

10. Opsigelse

Opsigelsen af aftalen kan ske med 3 måneders varsel fra kundens side. Kundens aftale faktureres automatisk minimum 3 måneder forud afhængig af abbonnementstype – indtil den opsiges i overensstemmelse med ovennævnte opsigelsesvarsel. Kundens abonnement fornyes automatisk indtil det opsiges i overensstemmelse med ovennævnte opsigelsesregler.

SOLUTIONWEB Aps kan opsige abonnementet med 30 dages varsel til en abonnementsperiodes udløb, medmindre det drejer sig om misligholdelse jf. afsnit 11.

Forudbetalt abonnement refunderes ikke, såfremt abonnementet opsiges inden abonnementsperiodens udløb. Kunden hæfter således for eventuelle tilgodehavender SOLUTIONWEB Aps måtte have samt for eventuelle betalinger, såfremt en ny abonnementsperiode er påbegyndt.

Opsigelse fra kundens side skal ske skriftligt til SOLUTIONWEB Aps.

Ved abonnementets udløb efter lukning er SOLUTIONWEB Aps berettiget til, straks og uden yderligere varsel, at slette eventuelle hjemmesider og e-mail adresser.

Kundens data fra evt. hjemmesider og e-mail adresser m.v. slettes i SOLUTIONWEB Aps’ systemer 30 dage efter abonnementets ophør.

En eventuelt genåbning af et lukket abonnement kræver fremsendelse af nyt password og et gebyr for det ekstra arbejde der pålægges SOLUTIONWEB i denne forbindelse.
________________________________________

11. Misligholdelse

Misligholder kunden sit abonnement er SOLUTIONWEB Aps berettiget til at afbryde eller lukke dette med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Et eller flere af de følgende punkter kan være en væsentlig misligholdelse:

Ukorrekte eller manglende kundeoplysninger, f.eks. i forbindelse med adresseændringer.

Manglende betaling. SOLUTIONWEB ApS forbeholder sig ret til at lukke for adgangen til servere /services hvis betalingen ikke er modtaget trods udsendelse af kontoudtog, rykkere, renter eller på anden vis har gjort kunden opmærksom på at betaling ikke er registreret.

Alle former for afsendelse og distribution af spam fra eller via kunden.

Spredning af virus.

Forsøg på ulovlig indtrængen i netværk eller udførelse af Denial of Service-angreb. Dette omfatter – men er ikke begrænset til – portscans, mailbombing, brug af programmer som Back Orifice, Netbus o.l. Overtrædelse af disse regler kan, hvis det skønnes nødvendigt, ligeledes medføre politianmeldelse.

Hjemmesider, der indeholder racistiske budskaber, pornografi eller budskaber, som skønnes at have til hensigt at nedgøre minoritetsgrupper m.m.

Hjemmesider og e-mail, der krænker tredjemands rettigheder.

Videresalg, udleje, udlån, overdragelse m.m. af abonnementet til tredjemand. Netværksdeling med andre juridiske enheder, med mindre andet er skriftligt aftalt med SOLUTIONWEB Aps.

I tilfælde af afbrydelse – som følge af kundens misligholdelse – vil SOLUTIONWEB Aps underrette kunden om årsagen til afbrydelsen. SOLUTIONWEB Aps kan efter et konkret skøn tillade eventuel genåbning. Afbrydelse som følge af misligholdelse berettiger ikke kunden til afslag i abonnementsbetalingen.
________________________________________

12. Ændring af abonnementsbetingelser og priser

SOLUTIONWEB Aps kan til enhver tid ændre priser, abonnementsbetingelser og produktudbud. Dette kan ske ved annoncering på www.Solutionweb.dk eller ved udsendelse af email eller brev. Ved udsendelse af e-mail benytter SOLUTIONWEB Aps kundens standard e-mailadresse ifgl. pkt.3.

Kunden kan uanset uopsigelighedsperioden opsige abonnementet med et varsel på 10 arbejdsdage i forbindelse med væsentlige ændringer af abonnementsvilkår, priser m.v.

Såfremt ændringerne er begunstigende for kunden, herunder reducering af priser, lancering af nye produkter m.v. kan ændringerne meddeles og gennemføres uden varsel. Det er ved en samlet vurdering udelukkende et krav, at den samlede prisændring reducerer kundens omkostninger, selvom regulering af delområder isoleret betragtet kan repræsentere prisforhøjelser.

Kunden har ansvaret for til enhver tid at holde sig underrettet om SOLUTIONWEB Aps gældende priser, abonnementsbetingelser m.v.
________________________________________

13. Tvister og klageprocedure

I tilfælde af tvist mellem kunden og SOLUTIONWEB Aps, kan kunden klage skriftligt til SOLUTIONWEB Aps. SOLUTIONWEB Aps vil herefter hurtigst muligt – og senest 3 måneder efter klagens indgivelse – behandle klagen og træffe en afgørelse.
________________________________________

14. Backup

Der tages en daglig backup af alle kundedata, herunder email data og database data. Endvidere tages der en ugentlig backup hver søndag som gemmes i en uge, inden denne også overskrives. Nogle abbonnementstyper gemmes længere tilbage i tid.

Restore af data grundet alt andet end genetablering af en server udføres mod beregning. SOLUTIONWEB kan i det konkrete tilfælde komme med en pris, der varierer afhængig af omfang. Restore af databaser er som udgangspunkt dyrere end restore af ”flade” filer.

Der kan tegnes særskilte backup aftaler hvis grundydelsen ikke dækker behovet for backup. Separat tilbud fremsendes på opfordring fra kunden.
________________________________________

15. Ikrafttræden

Disse abonnementsbetingelser træder i kraft den 3. maj 2006

©2021 - Design & programming by SolutionWeb

Log in with your credentials

Forgot your details?